profiRC.cz

Kategorie

Výrobci

Reklama

smluvní strany:

B2B

 

profiRC.cz

IČ: 65926790

Jitka JELÍNKOVÁ

VELTRUBSKÁ 400, 280 02 KOLÍN V

(dále prodávající) 

 

a obchodní partner

(dále zákazník)

 

se dohodly na těchto REKLAMAČNÍCH PODMÍNKÁCH

smluvní vztah vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

A to takto:

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto reklamační podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u prodávajícího v prodejně nebo prostřednictví objednávkového systému profiRC.cz. Ke každému zakoupenému zboží je přiložen záruční doklad. Záručním dokladem se rozumí záruční nebo dodací list (či doklad o nákupu),  na kterém je vyznačena délka záruční doby.Kupní smlouva je uzavřena (osobní objednávkou, telefonickou objednávkou nebo prostřednictvím objednávkového systému profiRC.cz ), zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí s jeho smluvními podmínkami.

 

II. PROHLÍDKA ZBOŽÍ A SÉRIOVÝCH ČÍSEL

Při osobním odběru je zákazník povinen ihned provést kontrolu zboží. Je-li zboží zákazníkovi dopraveno přepravní službou - poštou, je povinen zboží překontrolovat ihned při převzetí. Pokud by byl zjištěn nějaký problém,  je nutné ihned s pracovníkem přepravní služby sepsat případný protokol o škodě a informovat prodávajícího.  Při přebírce zboží je zákazník povinen překontrolovat sériová čísla (označovaná jako SN) a to i u zboží vráceného z reklamace. Případnou nesrovnalost neprodleně řešit s prodávajícím.

 

III. DÉLKA ZÁRUKY

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží v záručním listu (není-li uvedena je 12 měsíců). Záruční doba začíná dnem převzetí zboží zákazníkem. Na spotřební materiál je poskytována záruka v rozsahu uvedeném výrobcem. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

 

IV. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Místem uplatnění záruky bez ohledu na místo prodeje (dle odstavce I.) je provozovna profiRC.cz, Veltrubská 400, 28002 Kolín V, případně autorizované servisní středisko - viz. příloha AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ STŘEDISKA.Zákazník musí u prodávajícího uplatnit nárok na záruku neprodleně po zjištění vady.  K reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi (kopie originálu faktury - prodejky) spolu se srozumitelným popisem vady nebo projevem takové vady. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno (ideálně v originálních obalu), aby bylo zajištěno proti poškození při přepravě. Zboží musí být dodáno kompletní, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Reklamační řízení je zahájeno dnem přijetí reklamovaného zboží. Prodávající není povinen vyzvedávat zboží zasílané k reklamaci kdekoliv jinde mimo výše uvedená reklamační oddělení (na poštách, nádražích a podobně). Náklady spojené s dopravou zboží do reklamačního oddělení případně do autorizovaného servisu a zpět jdou k tíži zákazníka. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek v tomto odstavci, nebo kdy případná záruka již zanikla dle odstavce VII., budou zákazníkovi účtovány související náklady (zejména náklady na dopravu, náklady spojené s případnou opravou a podobně). Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo jiného výrobce. Při výměně zboží se běh záruční doby neobnovuje ani neprodlužuje. Při případném vystavení dobropisu se do ceny zboží může promítnout jeho aktuální tržní cena. Po vyžádání dopravy může být  reklamace zaslána na udanou adresu zákazníkovi na jeho náklady a riziko.

 

V. AUTORIZOVANÉ SERVISY

Pokud je výrobcem nebo prodejcem  požadován servis zařízení v autorizovaném servisu, případná reklamace probíhá podle reklamačních řádů jednotlivých autorizovaných servisů. Prodávající tyto výrobky k reklamaci nepřijímá.

 

VI. POSTUP UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Před doručením zboží do servisu zákazník kontaktuje prodejce: info@profirc.cz (případně lze použít tel.číslo: +420 607 124 151), kde zákazníkovi budou podány informace na postup pro uplatnění reklamace.

 

VII. ZÁNIK A UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech :  

  • Zboží je mechanicky poškozeno či znečištěno (vztahuje se i na případy zanedbání prohlídky zboží při odběru dle odstavce II.)
  • V případě chybějícího záručního, nebo nevyplněných sériových čísel výrobku.
  • Porušení, přelepení nebo jiné znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.
  • Neodborná instalace či manipulace výrobku (v rozporu s návodem k požití).
  • Provozování poškozeného zboží
  • Škody způsobené počítačovými viry
  • Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají kancelářskému prostředí nebo parametrům uvedeným v dokumentaci.
  • Poškození živly nebo vyšší mocí
  • Poškození způsobené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  • Při provedení  úpravy či zásahu do výrobku (případně pokud je výrobek nekompletní nebo nějaká jeho část chybí). 

 

Jestliže se až po vyřízení reklamace  zjistí, že záruka je neoprávněná, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady reklamačního řízení dle odstavce VIII. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Neoprávněnou reklamací se rozumí též situace, kdy zařízení nevykazuje vady, nebo se vada nepojevuje tak, jak bylo zákazníkem uvedeno v popisu takové vady.

UPGRADE software se nepovažuje za reklamaci.

Přepravné v rámci záruky jde vždy k tíži obchodního partnera.

Veškeré další dohody oproti tomuto reklamačnímu řádu musí být formou písemného dodatku a musí je písemně odsouhlasit prodávajícíi zákazník.     

 

Aktualizace:  26.06. 2022       

JELÍNKOVÁ Jitka


ZpětZpět

Košík  

(prázdný)